OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

15 lipca 2016


OBWIESZCZENIE
 
PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

             

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 ) w dniu 06.07.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami na terenie działek  nr ewid. 281/1, 281/2 obręb 15 oraz na terenie działki nr ewid. 1/8 obręb 10 w Radomsku, ul. Młodzowska.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni  od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).