OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

16 czerwca 2016


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778) w dniu 08.06.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 3948E ul. Jagiellońskiej na odcinku ok. 300m w rejonie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej, Armii Krajowej i Starowiejskiej wraz przebudową w/w skrzyżowania i zjazdów, a także rozbiórce i budowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, rozbiórce i budowie sieci wodociągowej rozdzielczej, rozbiórce i budowie sieci gazowej oraz rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr ew. 179/1 i 307/1 obręb 26, działce nr ew. 113/1 obręb 27 i działce nr ew. 23/9 obręb 31 położonych w Radomsku.

 

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).