OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

9 czerwca 2016


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm. ) w dniu 31.05.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego:

„Budowa drogi wraz z budową placu do zawracania, budową zjazdów, budową sieci oświetlenia ulicznego, budową sieci kanalizacji deszczowej oraz z budową urządzeń retencyjno - infiltracyjnych na działkach nr ewid. 550, 564/1, 553/1, 551/1, 526/1, 552/1, 555/3, 520/3, 509/3, 520/1, 521, 509/2 obręb 44 w Radomsku, budowa wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego infilyracyjno - odparowującego na działce nr ewid. 509/5 obręb 44, rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV na działkach nr ewid. 550, 553/1, 553/2, 554, 548, 549/1, 551/1, 551/2, 552/2, 518, 519, 520/2, 509/3, 509/5 obręb 44 Radomsko".

 

 

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni  od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).