OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

9 czerwca 2016


 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn zm.) w dniu 31.05.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy ścieżki rowerowej wraz z budową chodnika i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej a w szczególności: sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej, a także budowie i przebudowie zjazdów, budowie i przebudowie sieci kanalizacji deszczowej z wylotami, budowie i przebudowie przepustów oraz budowie i przebudowie urządzeń wodnych w ciągu drogi powiatowej nr 3928E – ul. Sucharskiego w Radomsku na odcinku około 1540m od ul. Pasiecznej do granic miasta na działkach nr ew. 564/1, 550, 564/2, 556/2, 559/2, 560/2, 561/2, 562/2, 563/2, 629/4, 230/3, 231/1, 232/1, 233/1, 235/3, 233/3, 553/1 obręb 44  działkach nr ew. 18, 19/5, 20/11, 20/13, 21/1, 48/1, 71, 208, 65 obręb 2 oraz działkach nr ew. 501, 580/3 obręb 1 położonych w Radomsku.

 

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).