OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

14 grudnia 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że postanowieniem znak: TRM.6733.57.2016.DF z dnia 07.12.2017r. zostało podjęte zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej, na terenie działki nr ewid. 120/2 obręb 33 w rejonie ul. Św. Jadwigi Królowej w Radomsku.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.