OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

14 grudnia 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że postanowieniem znak: TRM.6733.39.2017.DF z dnia 30.11.2017r. zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o łącznej wysokości 61,95 m n.p.t. wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki nr ewid. 105 obręb 29 położonej przy ul. Spacerowej w Radomsku.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.