OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

7 grudnia 2017


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w dniu 05.12.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.49.2017.AM dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie elektroenergetycznej sieci średniego napięcia oraz budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr ewid. 175/1, 175/2, obręb 27, przy ul. Łokietka w Radomsku.
Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta). 


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.