Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomska

23 listopada 2017


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w dniu 17.11.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.47.2017.AM dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie systemu kanalizacji deszczowej dla odwodnienia terenu miasta Radomska, składającego się z odcinka rowu ziemnego otwartego oraz dwóch odcinków kanału deszczowego, na działkach nr ewid. 726, 793, 794, 797 i 798, obręb 41, pomiędzy ulicami: Kukuczki i Brzeźnicką (boczna odnoga) w Radomsku.


Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.