OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

16 listopada 2017


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w dniu 13.11.2017 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.45.2017.AM dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej w technologii PEHD o średnicy DN 63 średniego ciśnienia w ulicy Warszawskiej i ulicy Obrońców Westerplatte w Radomsku, na terenie działek o nr ewid. 185/8 i 237/2, obręb 8 w Radomsku.
Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.