OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

31 października 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że postanowieniem znak: TRM.6733.48.2016.JK z dnia 30.10.2017r. zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie cmentarza (dot. istniejącego cmentarza) na terenie działek nr ewid. 118, 120, 123 obręb 12 przy ul. Piaskowej w Radomsku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.