OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

27 września 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz.U. 2017r. poz. 1073) w dniu 18.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu kanalizacji deszczowej dla odwodnienia terenu miasta Radomska, składającego sie z odcinka rowu ziemnego otwartego oraz dwóch odcinków kanału deszczowego, na działkach o nr ewid. 726, 793, 794, 797 i 798, obręb 41, pomiędzy ulicami Kukuczki i Brzeźnicką (boczna odnoga).

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.