OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

27 września 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz. 1073) w dniu 22.09.2017r. została wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.37.2017.KS dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci ciepłowniczej napowietrznej 8 i 3 atmosfery – parowej oraz wodnej sieci ciepłowniczej, podziemnej z rur preizolowanych do celów grzewczych budynków mieszkalnych, handlowych i przemysłowych przewidzianego do realizacji przy ul. 11 Listopada w Radomsku, działki Nr ewid. 2/5 (obręb 15, Radomsko), 18/18, 18/21, 18/23, 18/49, 18/50, 18/52 (obręb 9, Radomsko).

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).       


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska - www.radomsko.pl, w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.