OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

4 maja 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 20.04.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej:

-         budowy, rozbudowy, przebudowy istniejącej stacji transformatorowej 15/15/0,4kV;

-         budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV;

-         budowy i przebudowy elementów linii kablowych Sn;

-         budowy linii kablowej nN, wraz ze złączem kablowym nN;

na działce nr ew. 314/33 obręb 3 położonej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).