OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

4 maja 2017


 OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm. ) w dniu 04.05.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.16.2017.DF dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Kompleksu Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych obejmującej budowę basenu kąpielowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w skład której wchodzą m.in. atrakcje wodne, niecki zewnętrzne w tym wodny plac zabaw, ścieżka edukacyjna, dojścia, dojazdy, parking dla samochodów osobowych oraz autokarów, elementy małej architektury, oświetlenie terenu oraz zewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, na terenie działek nr ewid. 228/36, 228/37, 228/79, 228/120 obręb 32  przy ul. Św. Jadwigi Królowej w Radomsku

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www/radomsko.pl  w zakładce ogloszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.