OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

30 marca 2017


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm. ) w dniu 27.03.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.1.2017.AK dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie rowu w ciągu drogi powiatowej ul. Sanickiej w Radomsku oraz budowie przepustu z przyczółkiem i studnią rewizyjną w korycie rowu przydrożnego na działce nr ewid. 36/1  obręb 50 w  Radomsku, ul. Sanicka.  

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).