OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

16 marca 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA  MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm. ) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że w dniu 14.03.2017r. zostało wydane postanowienie                   znak: RAB.6733.5.2015.DF wyjaśniające treść decyzji Prezydenta Miasta Radomska z dnia 30.10.2015r. znak: RAB.6733.5.2015.DF o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku z salą wielofunkcyjną, powiązanego funkcjonalnie i komunikacyjnie z istniejącym kompleksem Przedszkola                Publicznego Nr 10 w Radomsku, na terenie działki nr ewid. 248 obręb 27 przy ul. Armii Krajowej w Radomsku.