OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

30 marca 2017


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm. ) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że postanowieniem znak: TRM.6733.57.2016.DF z dnia 20.03.2017r. zostało zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej, na terenie działki nr ewid. 120/2 obręb 33  w rejonie ul. Św. Jadwigi Królowej w Radomsku.