OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

31 sierpnia 2017


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) w dniu 25.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci ciepłowniczej, podziemnej z rur preizolowanych do budynków mieszklanych, na terenie działek o nr ewid. 364/4, 364/5, 410, 474, 494, 364/9, 365/4, 377, 591/2, 625, obręb 11, położonej w Radomsku, ul. Grodzka, Sportowa, Krzywa.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.