OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

30 listopada 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) w dniu 23.11.2017r. została wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.44.2017.KS dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE 63 wraz z przyłączami gazu PE 25 przewidzianego do realizacji w ul. Północnej w Radomsku, działki nr ewid. 124/3, 128/1, 128/2, 205, 452/2, 207/2 i 207/3 (obręb 8, Radomsko).

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska - www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.