OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

20 września 2017


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1073 ) w dniu 19.09.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.34.2017.DF dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce, przebudowie i budowie sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do rzeki Radomki wraz z przyłączami na długości około 120 m w ul. Reymonta w Radomsku, na odcinku od ul. Żeromskiego do Al. Jana Pawła II, na terenie działek nr ewid. 4, 75/1, 75/2, 75/3, 113/5 obręb 18.  

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: www.radomsko.pl w zakładce ogloszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.