OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

7 grudnia 2017


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA  RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1073) w dniu 28.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy 125 mm, długości około 585 m, na terenie:
-. działki o nr ewid. 211, obręb 3, przy ul. Mochnackiego w Radomsku,
-. działek o nr ewid.117 i 118 , obręb 4, przy ul. Mochnackiego w Radomsku,
-. działki o nr ewid. 1, obręb 5, przy ul. Mochnackiego w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.