OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

6 października 2016


 OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zmianami) w dniu 28.09.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym nN, na terenie działek nr ewid. 446, 454/4, 502 obręb 40 oraz działki nr ewid. 115/5  obręb 8 przy ul. Św. Rocha w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dniod daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).