OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

6 października 2016


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778) w dniu 20.09.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomski” - etap III.
Teren inwestycji obejmuje działki położone w Radomsku o nr ewid:

- 179, 183/6, 182, 107, 106, 105, 104, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 84, 19, 35, 36, 40, 37, 44, 236/1, 49 obręb 6;

- 554, 540, 539, 538, 537, 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 509, 475, 474, 429, 428, 426/1, 858 obręb 48;

- 313, 311, 253, 134, 314, 70, 51, 43, 36, 29, 13, 39, 12, 28, 37, 42, 52, 53, 79, 169, 170, 175, 188, 190, 199, 201 obręb 45.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).