OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

18 stycznia 2018


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) w dniu 16.01.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Skweru na Miłaczkach, pomiędzy ul. Grodzką a ul. Krzywą w Radomsku wraz z budową sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niz 1,0kV, polegającą na budowie oświetlenia terenu, na działkach nr ewid. 361/9, 362/1, 365/3, 360/2, 364/4 obręb 11.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.