OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

16 czerwca 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm. ) w dniu 14.06.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.20.2017.DF dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji wewnętrznej elektrycznej i wodociągowej zasilającej obiekt małej architektury – fontanna, na terenie działek nr ewid.  192, 191/8, 223/8 i 506/1 obręb 27 przy ul.  Armii Krajowej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www/radomsko.pl w zakładce ogloszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.