OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

16 czerwca 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 01.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak. TRM.6733.25.2017.EG w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: budowa linii kablowej niskiego napięcia, na terenie działek nr ewidencyjny 33, 216, 200, 202, 201, 199 i 171/1 obręb geodezyjny  nr 50 położonych przy ul. Przedborskiej, Źródlanej i Słonimskiego w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.