OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

16 czerwca 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.) w dniu 08.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej przebudowy drogi gminnej ul. Dobrej w Radomsku wraz z budową linii kablowej oświetlenia ulicznego i słupami oświetleniowymi na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 636/2, 159/2, 216/1, 204/9, 2/1 obręb 17.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).