OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

25 maja 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 ze zm.) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że decyzją znak: TRM.6733.49.2016.DF z dnia 23.05.2017r. zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia o nazwie: rozbudowa ulicy Korczaka w Radomsku na odcinku od ul. Iwaszkiewicza do ul. Księdza Zenobiusza Łabusia wraz z odwodnieniem pasa drogowego do planowanego zbiornika infiltracyjno-retencyjnego, budowa jezdni asfaltowej, budowa chodnika, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami, budowa wylotu z kanalizacji deszczowej do zbiornika infiltracyjno -retencyjnego, budowa zbiornika infiltracyjno-retencyjnego na działce nr ewid. 493 i 206, przebudowa istniejącego przepustu, na działkach nr ewid. 607/3 obręb 38  oraz 190, 191/1, 191/2, 192, 193, 494, 196, 198/1, 199, 200, 201, 203, 204, 493, 206, 489, 213, 214, 188, 183, 182, 163/2, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 175, 174 obręb 40, przy ul. Korczaka, Iwaszkiewicza  i Ks. Zenobiusza Łabusia w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące ww inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).      

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogloszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.