OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

15 maja 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.) w dniu 09.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej rewitalizacji parku przy ul. Reymonta w Radomsku obejmującej zmianę zagospodarowania oraz budowę oświetlenia i przebudowę infrastruktury technicznej na działce nr ew. 2/4 obręb 18 położonej przy ulicy Reymonta w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).