OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

15 maja 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 28.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa sieci wodociągowej PE D250 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej PE D140  mm wraz z tłocznią ścieków na terenie działek nr ew. 504,520 obręb 1; nr ew. 1, 64, 158, 211  obręb 3; nr ew. 509/5 obreb 44, położonych w Radomsku oraz działki nr ew. 94 obręb Józefów położonej w gminie Ładzice.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publucznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www/radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.