OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

16 marca 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że postanowieniem znak: TRM.6733.48.2016.JK z dnia 13.03.2017r. zostało podjęte zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie cmentarza na działkach nr ew. 118, 120, 121 i 123 obręb 12 położonych przy ulicy Piaskowej w Radomsku.