OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

16 lutego 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 14.02.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej  na budowie linii kablowej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego wraz z zabudową 15 szt. latarni oświetleniowych, budowie, przebudowie i rozbiórce linii napowietrznej średniego napięcia SN 15kV na terenie działek nr ewid. 509/2, 521, 520/1, 520/2, 519, 518, 509/3, 509/5, 520/3, 526/1, 550, 551/1, 551/2, 552/2, 553/2, 554, 553/1, 564/1 obręb 44, przy ul. Sucharskiego w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).