Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomska

23 grudnia 2015


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn zm.) w dniu 18.12.2015r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy bezciśnieniowego dwupłaszczowego zbiornika z polietylenu PE-LLD typu 2500 ECO LINE na terenie zakładu Metalurgia S.A. w Radomsku na działkach nr ew. 171/110 i 171/8 obręb 10 położonych przy ulicy Św. Rozalii w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).