Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomska

18 grudnia 2015


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm. ) w dniu 09.12.2015r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: rozbudowa sieci wodociągowej polegająca na budowie odcinka sieci wodociągowej z PCV Ø 110 mm o długości ok. 445,0 mb w rejonie ul. Generała Andersa i ul. Bażantów w Radomsku, na terenie działek nr ewid. 615, 725 obręb 41 oraz na terenie działki nr ewid. 775/4 obręb 39.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).