Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomska

27 listopada 2015


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn zm.) w dniu 20.11.2015r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej termoizolacji budynku Urzędu Miasta Radomska wraz z budową zewnętrznego dźwigu osobowego i przebudową strefy wyjścia ewakuacyjnego na działkach nr ew. 28/4 i 28/8 obręb 27 położonych przy ul. Tysiąclecia 5 w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).