Obwieszczenie Prezydenta Miasta Radomska

20 listopada 2015


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn zm.) w dniu 10.11.2015r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii kablowej nn (od słupa nr 2 do słupa nr 5) i demontażu linii napowietrznej nn (od słupa nr 2 do słupa nr 5) na działkach nr ew. 2/3 i 298 obręb 11 położonych przy ul. Szkolnej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).