OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

30 listopada 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w dniu 23.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak. TRM.6733.52.2017.EG w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: przebudowa skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Portową  w Radomsku wraz  z budową odcinka drogi o długości do 50 metrów,  na terenie działki nr ewidencyjny 568, 546, 522 obręb geodezyjny  nr 38, wraz z budową oświetlenia ulicznego skrzyżowania i podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz usunięciem ewentualnych kolizji.  

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publucznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.