OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

16 października 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) w dniu 05.10.2017r. została wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.38.2017.KI dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej w nowym śladzie, na odcinku od działki  nr ewid. 215/3, obręb 0007 przy skrzyżowaniu ul. Architektów z ul. Narutowicza do wylotu tego kanału do rowu na działce nr ewid. 182, obręb 0006 w Radomsku oraz rozbiórka lub likwidacja poprzez unieczynnienie istniejącego kanału deszczowego i przepustu pod drogą na tym odcinku, na działkach nr ewid. 241/2, 244/2, 245/1, 245/3, 246/1 i 246/2 obręb 0006 oraz 1/6, 91/1, 215/1, 215/3, 668/1, 668/2, 680 i 686 obręb 0007, położonych w Radomsku, ul. Architektów  i ul. Narutowicza.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).      

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: www.radomsko.pl, w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.