OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

24 sierpnia 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1073 ) w dniu 04.08.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.5.2017.AS dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanału deszczowego dla odwodnienia skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Żeromskiego z odprowadzaniem wód do rzeki Radomki, realizowanego w ramach inwestycji „Eliminacji zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomki – Etap II”, przewidzianego do realizacji: ul. Brzeźnicka, ul. Żeromskiego w Radomsku, na terenie działek nr ewid. 208/8, 208/6, 175/7, 194/1, 194/2 obręb 18 oraz działek nr ewid. 4/1, 1 obręb 26.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).      
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogloszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.