OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

24 sierpnia 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) w dniu 17.08.2017r. została wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.32.2017.KS dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej ul. Dobrej w Radomsku wraz z budową linii kablowej oświetlenia ulicznego i słupami oświetleniowymi oświetlenia ulicznego przewidzianego do realizacji: ul. Dobra w Radomsku, działki nr ewid. 636/2, 159/2, 216/1, 204/9, 2/1 (obręb 17, Radomsko).

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).       
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska - www.radomsko.pl, w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.