Obwieszczenie Prezydenta Miasta

22 stycznia 2016


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn zm.) w dniu 08.01.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kompleksu strzelnicy sportowej polegającej na budowie:


stanowisk strzeleckich pod wiatą;
stanowiska obsługi stanowisk strzeleckich pod wiatą;
budynku obsługi;
schronu celów;
stref strzelań;  
na działkach nr ew. 109/1, 117/2, 115, 219, 220, 221, 222 obręb 12 położonych przy ul. Piaskowej 7  w Radomsku.   
Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).