OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

15 maja 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm. ) w dniu 28.04.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.40.2016.DF dla zamierzenia inwestycyjnego: „Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawa wizerunku rzeki Radomski – Etap I”, którego teren obejmuje działki  nr ewid. 1/17, 180, 47/4, 179, 37, 183/6, 183/8 obręb 6, działki  nr ewid. 3, 4/4, 4/8, 5/42, 6/4, 7/1, 5/43, 5/21, 5/6, 5/2, 5/3, 5/41, 5/19, 5/33, 5/23, 5/27, 5/29, 5/34, 5/36, 5/38, 5/15, 5/16, 5/17, 241/2, 241/1, 182, 10, 180, 179, 177, 176/1, 105, 104, 102/1, 14, 60, 58, 57, 55, 56/1, 54, 12, 7/3 obręb 10, działki  nr ewid. 113/5, 75/3, 75/1, 75/2, 74 obręb 18 w rejonie ulic: Kraszewskiego, Żwirki, Zgoda, Kopiec, Reymonta,  Al. Jana Pawła II w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www/radomsko.pl w zakładce ogloszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.