OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

16 marca 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 ze zm.) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że decyzją znak: TRM.6733.2.2017.AS z dnia 13.03.2017r. zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie pasa drogowego celem wybudowania pasów włączania i wyłączania się z ruchu drogowego i budowie zjazdu publicznego na ul. Łódzkiej w Radomsku, na terenie działek nr ewid.  521 i 546 obręb 38.

Uwagi i wnioski dotyczące ww inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).