OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

15 grudnia 2016


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 7.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1kV polegająca na budowie linii kablowych nN 0,4kV wraz z zabudową latarnii oświetleniowych na terenie działek:
- nr ewid. 546, 608 obręb 38 przy ulicy Brzeźnickiej i Łódzkiej
- nr ewid. 5 obręb 18 przy ul. Kościuszki
- nr ewid. 182/4, 39/17 obręb 27 przy ul. Pistowskiej i Leszka Czarnego
- nr ewid. 179/1, 179/11 obręb 26 przy ul. Armii Krajowej
- nr ewid. 191/3 obręb 27 przy ul. Armii Krajowej

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).