OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

25 maja 2016


OBWIESZCZENIE

 PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.) w dniu 19.05.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi wewnętrznej usytuowanej na działce o nr ewid. 726 obręb 41 – ul. Brzeźnicka w Radomsku wraz z budową i przebudową zjazdów oraz budową sieci oświetlenia ulicznego.

Teren inwestycji obejmuje działki nr ewid. 726, 754, 558, 578, 532/1, 532/2, 729, 730, 731, 732, 739, 741, 742/1, 742/2, 789, 793, 794, 575 obręb 41 położone przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku.  

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).