OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

12 maja 2016


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn zm.) w dniu 04.052016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego wraz zabudową latarni oświetlenia ulicznego w ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego na działce nr ew. 578 obręb 41  położonej w Radomsku.

 Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).