OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

12 maja 2016


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn zm.) w dniu 05.05.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej rozbudowy ulicy Reymonta na odcinku od ulicy Kościuszki w kierunku południowym, wraz z budową zatoki autobusowej przebudową zjazdów, rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowie lub zabezpieczeniem niezbędnej infrastruktury technicznej w szczególności: sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i kablowej na działkach nr ew. 1/24, 238 obręb 10 i działkach nr ew. 2/1, 4 i 5 obręb 18 położonych w Radomsku.

 Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).