OGŁOSZENIE

17 listopada 2016


OGŁOSZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  fragmentu miasta Radomska w rejonie ul. Unii Europejskiej, Odległej,
do północnej granicy miasta i trasy A1

    Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Radomsku Nr XI/60/15 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ul. Unii Europejskiej, Odległej, do północnej granicy miasta i trasy A1,
    zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ul. Unii Europejskiej, Odległej, do północnej granicy miasta i trasy A1 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 25 listopada 2016 r. do 23 grudnia 2016 r., w siedzibie Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
    
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5, 97–500 Radomsko, w sali nr 104.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
    Uwagi do projektu zmiany planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Radomska na piśmie, na adres: Urząd Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5,
97–500 Radomsko:
−    bezpośrednio lub listownie do Urzędu Miasta Radomska, 97–500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5,
−    w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres e–mail: um@radomsko.pl, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz wskazaniem położenia i numeru ewidencyjnego nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2017 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Radomska. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miejską w Radomsku.