Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Radomska i powiatu radomszczańskiego

20 grudnia 2016


Mieszkańcy Radomska oraz powiatu radomszczańskiego od 1 stycznia 2017 roku będą mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Publikujemy listę punktów dostępnych na terenie miasta.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać mogą także (w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe) doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną na etapie przedsądowym otrzymają:
•    młodzież do 26. roku życia,
•    osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
•    osoby, które ukończyły 65. lat,
•    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
•    kombatanci,
•    weterani,
•    zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna będzie polegała na:
•    udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
•    przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego;
•    pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym
•    do udzielenia pomocy prawnej, (nie obejmuje pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym – wówczas osoba uprawniona może wnioskować o ustanowienie pełnomocnika z urzędu);
•    sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
•    prawa pracy,
•    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
•    prawa cywilnego,
•    spraw karnych,
•    spraw administracyjnych,
•    ubezpieczenia społecznego,
•    spraw rodzinnych,
•    prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Gdzie znajdziesz pomoc?
Starostwo Powiatowe w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22.
•    czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 12:00.
Punkt obsługiwany przez adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie.
Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku, 97-500 Radomsko ul. Piastowska 21.
•    czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 - 19:00.
•    Punkt obsługiwany przez radców prawnych, wyznaczanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Dodatkowo porady prawne prowadzą:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, Radomsko, Kościuszki 10
•    we wtorki w godz. 13.00 – 14.15 ( należy co najmniej dzień wcześniej się zapisać pod nr tel. 44 683 28 85)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
•    we wtorki w godz. 14.30 – 15.30 (zapisy od rana)

 

Info: Starostwo Powiatowe w Radomsku