Nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadania sportowe.

5 września 2018


Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/386/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Radomsko (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5839) do dnia 30 września 2018 r. kluby sportowe mogą występować o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć w 2019 roku.
Planowane działania powinny być ukierunkowane na osiągnięcie celu publicznego, którym jest:
upowszechnianie i rozwój różnych dyscyplin sportowych,
osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym,
zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej do działań sportowych realizowanych przez kluby sportowe.
O dotacje ubiegać się mogą wszystkie kluby sportowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które  działają na terenie miasta Radomska. Dotacja może być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie wydatków z tytułu:
realizacji programów szkolenia sportowego,
zakupu sprzętu i odzieży sportowej,
pokrycia kosztów organizowania w Radomsku zawodów lub uczestnictwa w zawodach poza Radomskiem,
pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
wypłaty stypendiów sportowych dla zawodników,
pokrycia wydatków obsługi administracyjnej i księgowej związanej z realizacją przedsięwzięcia do wysokości 10% przyznanej dotacji.

Przedsięwzięcie powinno zostać zrealizowane w terminie od daty podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2019 r.
Kwota dofinansowania ze środków budżetu miasta Radomska nie może stanowić więcej niż 80% całości planowanych kosztów realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.
Złożenie wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami nie jest równoznaczne z jej udzieleniem. Po uchwalaniu budżetu na rok 2019 przez Radę Miejską w Radomsku, zostanie powołana Komisja, która dokona oceny złożonych wniosków.
Formularz wniosku dostępny jest w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Radomska oraz na stronie: ww.bip.radomsko.pl w zakładce organizacjepozarządowe/formularze do wykorzystania.
Wnioski należy składać na dotychczas obowiązującym formularzu do dnia 30 września br. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta w godzinach pracy urzędu (pon. - pt. 7.30 – 15.30, wt. 7.30 – 17.00) lub przesłać na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

https://bip.radomsko.pl/bipkod/3859820